Bozdoğan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Bozdoğan Ziraat Odası > Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Bozdoğan Ziraat Odası olarak amacımız; tabii kaynaklarımız, sosyal bünyemiz, teknik bilgi ve teknoloji gibi imkanlarımız dikkate alınarak, Türk Tarımının ve Çiftçisinin kalkınması yönünde uygulanacak tarım politikalarına katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımız:

A-TABİİ İMKANLARIN EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ ve BU İMKANLARDAN YARARLANILMASI YÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ:

            1-Ormanlarımızın geliştirilmesi, Halk-Orman ilişkilerinin düzene sokulması, yeniden tesis olunacak orman içi ve orman dışı ağaçlandırmalarını teşvik edici tedbirlerin alınması mevzuunda, ilgili kuruluşlara yardımcı olunacaktır.

2-Orman sahası içinde ve orman sınırları dışında bırakılan ve orman vasfını kaybetmiş sahalardaki büyük istikbal vadeden delicelik, menengeclik ve ahlatların  ıslahı ile Ülke ekonomisine yararlı hale getirilmesi ve çiftçilere intikalini sağlayacak politikalar üretilmesine, gayret sarf edilecektir.

            3-Tabii mera ve çayırlıkların korunması, ıslahı, orman içi mera ve sıvat yerlerin tesisi yönünde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacak, Anayasamızın  bu konuda getirdiği yeni imkanlardan en geniş manası ile yararlanmaya çalışılacaktır.

            4-Yabani Domuzların vermiş olduğu zararlara karşı, İlçemizdeki Avcılar Derneği üyelerince yapılacak  sürek avına destek verilecektir.

            5-Hayvancılığın inkişafı ve hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak yapılacak girişimlere destek verilecektir.

B-SOSYAL BÜNYEMİZ İLE İLGİLİ OLARAK SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMALAR:

            Çağımızın gereği olarak teknolojik ve sosyal yeniliklerden yararlanılarak sistemli olarak bir plan ve program  dahilinde günün ekonomik güçlerinin üstesinden gelmeye mecburuz. Bu nedenle:

            1-Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma fikrinin ürünü olan Kooperatiflerin Yurt ekonomisinde ve ortaklarına yararlı olacak istikametteki projelerinin takibine ve desteklenmesine gayret sarf edilecektir.

            2-İlçemizin tarımsal üretimine, ticaret ve sanayisine etkili olacak sanayii kuruluşlarına kavuşturulması amacı ile diğer meslek kuruluşları ve özel teşebbüslerle işbirliği yapılması ile yatırımların kanalizesine çalışılacaktır.Bu yönde dikkatleri çekme girişimlerinde bulunulacaktır.

            C-SERMAYE KREDİ KONUSUNDA YAPILACAKÇALIŞMALAR

            Türk tarımını küçük aile işletmeleri temsil eder.Bunların sermaye işletmeleri niteliğine haiz olmadıkları, hemen hepsinin de kredi ve varlıklarını devam ettirdikleri bir gerçektir.Kredilendirmede gaye, kısa zamanda bu işletmelerin kendi kaynakları ile çalışır hale getirilmesinin teminidir.Bu maksatla kredi, borç, alacak ilişkilerinde, üretici ile kredi ve kooperatif kuruluşları arasındaki karşılıklı güven hissinin yerleşmesine ve iş seyrinin buna göre gelişmesine yardımcı olmaya çalışılacaktır.

            D-TEKNİK BİLGİ VE TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ:

            Teknolojinin süratle ilerlediği çağımızda, bu teknolojiye emir ve kumanda edecek insan gücünün yetiştirilmesi  ve tarım kesiminde kullanılması yönünde daha çok çalışmamız zaruridir.Bunun için;

1-Kurslar açılması suretiyle, çiftçinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi yönündeki telkinlerimiz sürdürülecektir.

            2-Bölge araştırma enstitüleri, üniversiteler ve tarımsal Kamu Kuruluşlarıyla yakından temas kurularak buradaki buluş ve çalışmalardan çiftçilerimizin yararlanmasına çalışılacaktır.

            3-İlçemiz tarımsal sorunları ile ilgili konferanslar düzenlenmesine ve düzenlenen bu yöndeki toplantılara geniş şekilde iştirake çalışılacaktır.

            4-Tarımsal yayım ve yayın araçlarıyla, modern icaplarına göre(gübre, gübreleme, hayvan besleme, sulama, tohum, fide, fidan yetiştirme plantasyon, budama , standardizasyon, toprak ıslahı, zirai mücadele vb.) konularda Ziraat Odalarının kuruluş gayesi etrafında çiftçilerimizin bilgilendirilmesi çalışmalarımıza devam edilecektir.

            5-Bölgemizdeki tarım arazileri kapalı boru sistemi ile sulanabildiğinden, yüzey sulama yöntemleri yerine basınçlı sulama sistemlerine geçişlerde teknik yardım sağlanacaktır. 

            Damlama veya yağmurlama sulama sistemleri tecih edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. İlk yatırım maliyeti yüksek olan bu sistemlerin kullanılabilmesi için çiftçilerimize maddi teşvikler verilmesi adına çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

E- ZİRAAT ODAMIZCA YAPILACAK EKONOMİK, SOSYAL VE TEKNİK YARDIMLAR

1-      Ev, ahır, samanlık,tarımsal makine, ekili ürün veya diğer mal varlıklarının yangın,sel, deprem ve doğal afetler sonucu birkısmının veya tamamının yok olması ve bu durumunu ilçe kaymakamlığından onaylı bir rapor veya tutanakla tespit ettirerek ve yazılı olarak müracaat edenlere yardım yapılacaktır.

2-      Geçim zorluğu içerisinde bulunduğu muhtar ve ihtiyar heyetinin onayı ile belgelendirenlerden, anne, baba, eş veya çoçuğunun ölümleri halinde yazılı olarak müracaat edenlere, Ekonomik, Sosyal ve Teknik yardımların usul ve esaslarını belirleyen yönerge ve genelge kapsamında ayni, nakdi, teknik ve sosyal yardım yapılacaktır.

3-Odamız Yönetim Kurulu çalışmaları ile Oda Meclisi çalışmalarımız bu amaçları   sağlayacak şekilde planlanacaktır.